Algemene voorwaarden kaartverkoop

Algemene voorwaarden kaartverkoop

In de algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de organisatie’. De organisatie waarover het gaat is Stichting Ede Staal Muziekfestival Leens geregistreerd onder KvK-nummer: 66468418.

 • De organisatie kan op elk gewenst moment (zonder voorafgaande kennisgeving) deze algemene voorwaarden wijzingen.
 • Bij wijzigingen in de algemene voorwaarden zullen deze automatisch ook van toepassing worden op eerder gekochte kaarten en op de geschonken kaarten.

Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

 • Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege de organisatie verstrekt document of een door of vanwege de organisatie verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.
 • Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon. Toegangsbewijzen worden door de organisatie niet teruggenomen.
 • De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de organisatie. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het festival. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het festival krijgt toegang. De organisatie mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). De organisatie is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door de organisatie dan wel een door de organisatie ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte toegangsbewijs.
 • Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.
 • Alleen de aanschaf bij erkende (voor)verkoopadressen of bij de organisatie garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.
 • Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. De organisatie kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen.

Overige verplichtingen van de klant

 • De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het festival.
 • De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het festival en zolang hij zich op de plaats waar het festival wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het festival wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.
 • De klant is verplicht om op verzoek, zich te identificeren om de organisatie onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van het festival, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens.
 • Het is verboden foto-, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het festival plaatsvindt, op straffe van inbeslagname voor de duur van het festival. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor in beslag of bewaring genomen zaken.
 • Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, etenswaren in welke verpakking dan ook en/of (alcoholhoudende) dranken mee te brengen naar de plaats waar het festival plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.
 • Indien de klant na het betreden van de plaats waar het festival plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.
 • De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van de organisatie, de exploitanten van de plaats waar het festival wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Indien er op de plaats van het festival een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren.
 • Voor het zelfstandig bezoeken van het festival (dwz zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteert de organisatie een minimum leeftijd van 16 jaar.

Rechten van de organisatie

 • Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is de organisatie gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het festival te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan de organisatie, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het festival te ontzeggen of van de plaats waar het festival plaatsvindt te verwijderen indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het festival.
 • Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is de organisatie gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het festival te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.
 • De artiest en de organisatie zijn gerechtigd om van het festival beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

Overmacht

 • Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etcetera heeft de organisatie het recht het festival te verschuiven naar een latere datum of het festival te annuleren.
 • Indien het festival als gevolg van of in verband met overmacht door de organisatie wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal de organisatie uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren aan die persoon die het toegangsbewijs heeft aangeschaft, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld, heeft betaald. Indien een festival als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal de organisatie slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) festival. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander festival.
 • Indien het festival is verplaatst naar een eerdere of latere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander festival.

Aansprakelijkheid

 • De organisatie is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de organisatie toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen de organisatie is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a) Gevolgschade; b) Immateriële schade; c) Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van de organisatie.
 • Het betreden van de plaats waar het festival plaatsvindt en het bijwonen van het festival, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat de organisatie geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.
 • De organisatie zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website van het festival) of de aanvangstijd ongewijzigd is.
 • De organisatie is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is, ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

Persoonsgegevens

 • De organisatie verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers in overeenstemming met de AVG. De organisatie kan bij de aankoop van toegangsbewijzen verschillende gegevens van haar bezoekers verwerken, waaronder persoonsgegevens zoals NAW-gegevens. De organisatie gebruikt deze gegevens enkel voor de uitvoering en verbetering van haar dienstverlening, en deelt deze gegevens niet met derden. De organisatie draagt er zorg voor dat deze informatie goed is beveiligd.

Slotbepalingen

 • Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en de organisatie bestaat is Nederlands recht van toepassing.
Scroll to top